รายชื่อผู้ส่งบทคัดย่อShowing 1-38 of 38 items.
ลำดับชื่อ-นามสกุลประเภทการนำเสนอผลงานสถานะบทคัดย่อ
1นางสาวอรวรรณ ทรัพย์ปราโมทย์บทคัดย่อเสร็จสิ้น
2นางสาวณัฐ พิพัฒน์ปัญญานุกูลบทคัดย่อเสร็จสิ้น
3นางสาวอรชวิภา วรรณโชติบทคัดย่อเสร็จสิ้น
4นางสาวณัฏธิดา เมฆสุกใสบทคัดย่อเสร็จสิ้น
5นางสาวนิตาภา อินชัยบทคัดย่อ และบทความฉบับเต็มเสร็จสิ้น
6นายนฤดล ธีรภัท​ร​กานต์​บทคัดย่อเสร็จสิ้น
7ดร.ละมัย ใหม่แก้วบทคัดย่อเสร็จสิ้น
8นางสาวสุธีรา ภูมิภักดีบทคัดย่อ และบทความฉบับเต็มเสร็จสิ้น
9ภก.เจษฎา ผิวเหลืองบทคัดย่อ และบทความฉบับเต็มเสร็จสิ้น
10นางสาวเหรียญทอง พุ่มสวยบทคัดย่อเสร็จสิ้น
11นางสาวผาณิต ทรงวุฒิบทคัดย่อ และบทความฉบับเต็มเสร็จสิ้น
12นายธีรรินทร์ จันทร์แสงบทคัดย่อ และบทความฉบับเต็มเสร็จสิ้น
13นางสาวลักสนา ปานฤทธิ์บทคัดย่อเสร็จสิ้น
14ดร.ภูนุช มูหะหมัดบทคัดย่อเสร็จสิ้น
15นางสาวนัทธ์หทัย เต็มยิ่งยงบทคัดย่อเสร็จสิ้น
16นายจรูญ วันดีบทคัดย่อเสร็จสิ้น
17นางสาวเสาวรส ทองอินทร์บทคัดย่อเสร็จสิ้น
18นางสาวโสรญา กลิ่นปรุงบทคัดย่อเสร็จสิ้น
19นางสาวฤดีมาศ ยุบลพันธุ์บทคัดย่อเสร็จสิ้น
20นายภควิช เลิกสายเพ็งบทคัดย่อ และบทความฉบับเต็มเสร็จสิ้น
21นายศิริวุฒิ บุตรศรีบทคัดย่อเสร็จสิ้น
22นางสาวจินดาภรณ์ จันทร์ประสิทธิ์บทคัดย่อเสร็จสิ้น
23ผศ.พรพรรณ วิวิธนาภรณ์บทคัดย่อเสร็จสิ้น
24นายวุฒิพงษ์ มาสรักษาบทคัดย่อ และบทความฉบับเต็มเสร็จสิ้น
25นางสาวชญาณี เหล่าวิทวัสบทคัดย่อ และบทความฉบับเต็มเสร็จสิ้น
26นายชนาธิป ดวงทาบทคัดย่อ และบทความฉบับเต็มเสร็จสิ้น
27นางสาวศุภวรรณ จำปาศรีบทคัดย่อ และบทความฉบับเต็มเสร็จสิ้น
28ผศ.ดร.วัชรี ลิมปนสิทธิกุลบทคัดย่อเสร็จสิ้น
29นายสราวุฒิ โพธิ์ศรีบทคัดย่อ และบทความฉบับเต็มเสร็จสิ้น
30ทนพญ.ภัทราพร หงส์ฟ่องฟ้าบทคัดย่อเสร็จสิ้น
31นางสาวณัฐณิชา ศุภกรชูวงศ์บทคัดย่อเสร็จสิ้น
32ผศ.ดร.จิราภรณ์ คุ้ยทรัพย์บทคัดย่อเสร็จสิ้น
33นางสาวศิรินภา คลังแสงบทคัดย่อเสร็จสิ้น
34นางสาวชัญญานุช ละประเสริฐบทคัดย่อ และบทความฉบับเต็มเสร็จสิ้น
35ผศ.ดร.วริสรา ปาริชาติกานนท์บทคัดย่อเสร็จสิ้น
36ผศ.ดร.ตุลยากร เปล่งสุริยการบทคัดย่อเสร็จสิ้น
37อ.ดร.กัลยรัตน์ บุญประเสริฐบทคัดย่อเสร็จสิ้น
38นางสาวสาริณีย์ เหล็กศิริบทคัดย่อเสร็จสิ้น