ประวัติความเป็นมา


ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการนําสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรคผสมผสานไปกับการใช้ยาแผนปัจจุบันดังจะเห็นได้จากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายสนับสนุนให้สถานพยาบาลมีการผลิตและใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการทดแทนและลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ อีกทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรปลอดสารเคมี และส่งเสริมการผลิต วัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพมากขึ้นนอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีเป้าหมายที่จะพัฒนาทัพยากรมนุษย์สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยกลไกที่สำคัญ ได้แก่การสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ผสมผสานการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง การมีองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยทำให้สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทยจัดการประชุมเภสัชวิทยาในทุกๆปี โดยการประชุมครั้งที่ 41 นี้ มีความร่วมมือกับภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประชุมในหัวข้อเรื่อง “Herbal and Complementary Medicine Innovation, East Meets West” เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัย บุคคลากรทางการแพทย์รวมถึงนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ได้ติดตามความรู้ความก้าวหน้าของนวัตกรรมการใช้สมุนไพรและการแพทย์แบบผสมผสานซึ่งจะนำมาซึ่งความร่วมมือระหว่างแพทย์ นักวิจัย นักเภสัชวิทยารวมถึงพัฒนาการเรียนการสอนและองค์ความรู้ในทางเภสัชวิทยาต่อไป