รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานShowing 1-100 of 153 items.
ลำดับชื่อ-นามสกุลประเภทบุคคลประเภทอาหารรูปแบบการนำเสนอวันที่ลงทะเบียน
1นางสาวอรวรรณ ทรัพย์ปราโมทย์นักศึกษาอิสลามนำเสนอด้วยโปสเตอร์29/10/2018
2นางสาวณัฐ พิพัฒน์ปัญญานุกูลนักศึกษาปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์29/10/2018
3ดร. ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัยสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน29/10/2018
4รศ.ดร.อุไรวรรณ พานิชสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน31/10/2018
5นางสาวอรชวิภา วรรณโชตินักศึกษาปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์06/11/2018
6นางสาวณัฏธิดา เมฆสุกใสนักศึกษาปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์06/11/2018
7รศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษาสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน07/11/2018
8รศ. ดร. นพ.อดิศักดิ์ วงศ์ขจรศิลป์สมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน09/11/2018
9นางสาวศิรินภา คลังแสงนักศึกษาปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์13/11/2018
10นางสาวชณกานต์ พรชูนักศึกษาปกติไม่นำเสนอผลงาน13/11/2018
11รศ.จันทนี อิทธิพานิชพงศ์สมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน13/11/2018
12ดร.เสาวณีย์ เจ๊ะเหยงสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาอิสลามไม่นำเสนอผลงาน14/11/2018
13พญ.วีรวรรณ ตั้งบุญจิตรสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน15/11/2018
14นางสาวสุชากานต์ โรจน์สราญรมย์ทั่วไปปกติไม่นำเสนอผลงาน15/11/2018
15นางสาวนิตาภา อินชัยทั่วไปปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์21/11/2018
16ผศ.ดร.อโณทัย ตั้งสำราญจิตสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน23/11/2018
17นางสาวหัฏฐญา เบญญาอภิกุลนักศึกษาปกติไม่นำเสนอผลงาน26/11/2018
18นายนฤดล ธีรภัท​ร​กานต์​นักศึกษาปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์26/11/2018
19นางสาวKhin Sandi Thawนักศึกษาปกติไม่นำเสนอผลงาน26/11/2018
20ดร.ละมัย ใหม่แก้วทั่วไปปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์27/11/2018
21นางสาวณิชกานต์ ขวัญแก้วนักศึกษาปกติไม่นำเสนอผลงาน27/11/2018
22ผศ.ดร.สกลวรรณ ประพฤติบัติสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน27/11/2018
23นางสาวสุธีรา ภูมิภักดีนักศึกษาปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์27/11/2018
24ภก.เจษฎา ผิวเหลืองนักศึกษาปกตินำเสนอด้วยวาจา01/12/2018
25ผศ.ดร.วริษา พงศ์เรขนานนท์สมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน03/12/2018
26รศ.ดร.ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์สมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน03/12/2018
27ดร.สุภาวดี ศรีสุวรรณทั่วไปปกติไม่นำเสนอผลงาน04/12/2018
28นางสาวสาริณีย์ เหล็กศิรินักศึกษาปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์04/12/2018
29นางสาวเหรียญทอง พุ่มสวยนักศึกษาปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์04/12/2018
30นางสาวผาณิต ทรงวุฒินักศึกษาปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์04/12/2018
31นายธีรรินทร์ จันทร์แสงนักศึกษาปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์04/12/2018
32นางสาวลักสนา ปานฤทธิ์สมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์04/12/2018
33ผศ.ดร.พิสิฐ เขมาวุฆฒ์สมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน04/12/2018
34ดร.ภูนุช มูหะหมัดสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาอิสลามนำเสนอด้วยโปสเตอร์04/12/2018
35อ.ดร.ภญ.วราลี ยอดสุรางค์สมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน05/12/2018
36นางสาวนัทธ์หทัย เต็มยิ่งยงนักศึกษาปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์05/12/2018
37ศ.ดร.วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ kukongviriyapanสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน06/12/2018
38นายจรูญ วันดีนักศึกษาปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์06/12/2018
39นางสาวเสาวรส ทองอินทร์นักศึกษาปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์06/12/2018
40นางสาวเบญจมาศ สุระเดชนักศึกษาปกติไม่นำเสนอผลงาน07/12/2018
41รศ.ดร.สีวบูรณ์ สิริรัฐวงค์สมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน07/12/2018
42นางสาวกัลยรัตน์ ชัยรักษานักศึกษาปกติไม่นำเสนอผลงาน07/12/2018
43นางสาวอังคณา ราชสีห์นักศึกษาปกติไม่นำเสนอผลงาน07/12/2018
44นางสาวรัตนาภรณ์ ใจดีนักศึกษาปกติไม่นำเสนอผลงาน07/12/2018
45รศ.ดร.สุวรา วัฒนพิทยกุลสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน07/12/2018
46นางสาวมัทรีญาภาร์ เภาศรีทั่วไปปกติไม่นำเสนอผลงาน07/12/2018
47นายปทีป หาญกิตติชัยนักศึกษาปกติไม่นำเสนอผลงาน07/12/2018
48นางสาวพรรณพักตร์ หิรัญสถิตย์พรทั่วไปปกติไม่นำเสนอผลงาน07/12/2018
49นางสาวษิรวิภัคจ์ ธัญกัญจณธรณ์นักศึกษาปกติไม่นำเสนอผลงาน07/12/2018
50นางสาวโสรญา กลิ่นปรุงนักศึกษาปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์07/12/2018
51นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ สันทรายนักศึกษาปกติไม่นำเสนอผลงาน07/12/2018
52นายวิสิทธิ์ ฐิติณรงค์เวทย์นักศึกษาปกติไม่นำเสนอผลงาน07/12/2018
53รศ.ดร.ลินดา จุฬาโรจน์มนตรีสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน08/12/2018
54ผศ.อุรารัตน์ แน่นหนาสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน08/12/2018
55นายนัตพันธ์ ชมภูศรีนักศึกษาปกติไม่นำเสนอผลงาน08/12/2018
56นางสาวรุจิรา หลิ่มไพศาลนักศึกษาปกติไม่นำเสนอผลงาน09/12/2018
57นางสาวอรดา ศรีวัฒนานุกูลกิจนักศึกษาปกติไม่นำเสนอผลงาน09/12/2018
58นางสาวฤดีมาศ ยุบลพันธุ์นักศึกษาปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์10/12/2018
59นายภควิช เลิกสายเพ็งนักศึกษาปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์10/12/2018
60อ.ดร.จักรพันธ์ จุลศรีไกวัลทั่วไปปกติไม่นำเสนอผลงาน11/12/2018
61ผศ.ดร.สุนีย์ จันทร์สกาวทั่วไปปกติไม่นำเสนอผลงาน11/12/2018
62นายศิริวุฒิ บุตรศรีนักศึกษาปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์11/12/2018
63อ.ดร.คัมภีร์พร บุญหล่อสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน11/12/2018
64นางสาวทิฆัมพร เหลืองวัฒนวิไลทั่วไปปกติไม่นำเสนอผลงาน11/12/2018
65นางสาวจินดาภรณ์ จันทร์ประสิทธิ์ทั่วไปปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์11/12/2018
66ผศ.พรพรรณ วิวิธนาภรณ์สมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์11/12/2018
67อ.ดร.วัชราภรณ์ เทวกุล ณ อยุธยาสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน11/12/2018
68นายวุฒิพงษ์ มาสรักษานักศึกษาปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์11/12/2018
69นางสาวชญาณี เหล่าวิทวัสนักศึกษาปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์12/12/2018
70ผศ.ดร.นุตติยา วีระวัธนชัยสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน12/12/2018
71นายชนาธิป ดวงทานักศึกษาปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์12/12/2018
72รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพรสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน12/12/2018
73ผศ.ดร.สุกิจ รุ่งอภินันท์สมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน12/12/2018
74รศ.ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลสสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน12/12/2018
75ผศ.ดร..พญ.ณัฐิยา หาญประเสริฐพวษ์สมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน13/12/2018
76อ.สพ.ญ.ดร.สุธาริณี ลิขิตนุกูลสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน13/12/2018
77ผศ.ดร.ปริรัตน์ คนสูงสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน13/12/2018
78นางสาวสุทธิกาญจน์ มุงขุนทดนักศึกษาปกติไม่นำเสนอผลงาน13/12/2018
79ผศ.ดร.ภญ.ฤดี เหมสถาปัตย์สมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน13/12/2018
80นางสาวรัตติยา ทองรุ่งนักศึกษาปกติไม่นำเสนอผลงาน13/12/2018
81นางสาวพัชรินทร์ สิงห์ดำนักศึกษาปกติไม่นำเสนอผลงาน13/12/2018
82ผศ.ดร.ณัฏฐกานติ์ จิรัณธนัฐสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน13/12/2018
83ผศ.ดร.เอื้อมเดือน ประวาฬสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน13/12/2018
84รศ.ดร.กาญจนา รังษีหิรัญรัตน์สมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน13/12/2018
85รศ.ดร.Suree Jianmongkolสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน13/12/2018
86ผศ.ดร.ภญ.รัชนี รอดศิริสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน13/12/2018
87นางสาวอัจฉริยา เชื้อเย็นนักศึกษาปกติไม่นำเสนอผลงาน13/12/2018
88นางสาวศุภวรรณ จำปาศรีนักศึกษาปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์13/12/2018
89ผศ.ดร.วัชรี ลิมปนสิทธิกุลสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์14/12/2018
90นางสาวธัญชนก ลิ้มเจริญนักศึกษาปกติไม่นำเสนอผลงาน14/12/2018
91ผศ.ดร..พญ.วรรณรัศมี เกตุชาติสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน14/12/2018
92ผศ.ดร.ปิยนุช วงศ์อนันต์สมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน14/12/2018
93นายสราวุฒิ โพธิ์ศรีนักศึกษาปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์14/12/2018
94ผศ.ดร.จิราภรณ์ คุ้ยทรัพย์สมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์14/12/2018
95ทนพญ.ภัทราพร หงส์ฟ่องฟ้านักศึกษาปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์14/12/2018
96นางสาวณัฐณิชา ศุภกรชูวงศ์นักศึกษาปกตินำเสนอด้วยโปสเตอร์14/12/2018
97อ.ดร.นพ.ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์สมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน14/12/2018
98รศ.สุมนา ชมพูทวีปสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน14/12/2018
99นางสาวศริญญา คงเพชรสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน14/12/2018
100ผศ.ดร.สิรดา ศรีหิรัญสมาชิกสมาคมเภสัชวิทยาปกติไม่นำเสนอผลงาน14/12/2018