แนะนำและกำหนดการส่งผลงานการส่งงานมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้


1. ลงทะเบียน ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมทุกคนจะต้องลงทะเบียน ที่นี่

การลงทะเบียนเบื้องต้นจะทำให้ส่งบทคัดย่อได้ แต่การลงทะเบียนจะไม่เสร็จสมบูรณ์จนกว่าจะมีการชำระเงิน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการชำระเงินได้ ที่นี่


2. ส่งบทคัดย่อ สามารถทำได้จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2561 โดยจัดรูปแบบตาม รูปแบบที่กำหนด ดังนี้

และ แนบส่งไฟล์เอกสารเป็นไฟล์ doc หรือ docx โดยดูรายละเอียดรูปแบบได้ ที่นี่

**ส่งบทคัดย่อได้หนึ่งฉบับ ต่อผู้ลงทะเบียนหนึ่งท่าน เท่านั้น**

**หมายเหตุ**

1. กรุณาส่งงานทุกชิ้นก่อนวันส่งวันสุดท้าย เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินหรือผิดพลาดทางระบบ

2. กรุณาพิจารณารูปแบบการส่งผลงานอย่างระมัดระวัง หากส่งผลงานผิดรูปแบบ ทางคณะกรรมการของสงวนสิทธิในการปฏิเสธผลงานนั้นๆ


3. ติดตามผลบทคัดย่อ

สามารถทำได้หลังส่งบทคัดย่อ 7 วัน


4. แก้ไขบทคัดย่อ

สามารถทำได้จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2562 โดยถ้าไม่แก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำจะต้องมีการอธิบายเพิ่มเติม


5. ส่งบทความฉบับเต็ม

สามารถทำได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยจัดรูปแบบตามบทความฉบับเต็ม ตามตัวอย่างนี้

ความยาวไม่เกิน 6 หน้า และส่งเป็น 2 ไฟล์ คือ 1) ไฟล์สกุล doc หรือ docx และ 2) ไฟล์สกุล pdf ดูรายละเอียดรูปแบบได้ ที่นี่

ไม่ต้องส่งแบบฟอร์มการแก้ไขบทคัดย่อ


6. ส่งโปสเตอร์

โปสเตอร์ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร โดยมีรายละเอียดการจัดรูปแบบตามลิงค์ ดังนี้


7. บรรยาย

โดยเสนอในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 มีการบรรยายเป็นเวลา 5 นาที ซึ่งทางกรรมการจะแจ้งรายชื่อของผู้ที่จะได้นำเสนอผลงานด้วยวาจาในที่ประชุมให้ทราบ ที่นี่